ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, verkoop en levering   van producten, die door Snel Import VOF  op de Nederlandse markt gebracht worden (hierna te noemen producten).

2. Afwijkingen van de voorwaarden, daaronder begrepen de toepassing van andere voorwaarden, is alleen mogelijk indien en voor zover beide partijen dit uitdrukkelijk overeenkomen.

Offertes, orders, prijzen.

3. Alle offertes zijn vrijblijvend.

4. Orders zijn pas bindend na uitdrukkelijke acceptatie door Snel Import VOF

5. Indien tussen de datum van totstandkoming en de afleveringsdatum door Snel Import VOF de in haar prijscourant/bestellijst gepubliceerde prijzen worden gewijzigd, is Snel Import VOF gerechtigd de koper de nieuwe prijzen in rekening te brengen. Mocht door Snel Import VOF een nieuwe prijscourant/bestellijst worden uitgebracht en deze tussen de zojuist bedoelde data in werking treden, is Snel Import VOF gerechtigd de koper de in de nieuwe prijscourant/bestellijst gepubliceerde prijzen in rekening te brengen.

 

Aflevering

6. Aflevering van bestelde producten geschiedt voor rekening en risico van Snel Import VOF aan het adres van de koper, indien de koopprijs van de afgeleverde producten per aflevering ten minsten € 150,-- (een honderd vijftig euro) netto bedragen. Indien de koopprijs voor de afgeleverde producten minder dan € 150.-- bedragen, wordt € 10.--(tien euro) verzendkosten in rekening gebracht. Orders beneden de € 50.--  (vijftig euro) worden niet geaccepteerd tenzij door Snel Import VOF anders wordt bepaald.

7. Verzending geschiedt op een door Snel Import VOF te bepalen wijze.

 

Betaling

8. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum. Snel Import VOF behoudt zich het recht voor om de eerste aflevering van producten aan een nieuwe koper vooraf te laten betalen.

9. Indien betaling geschiedt binnen 8 dagen na factuurdatum mag 2% betalingskorting op het factuurbedrag in mindering worden gebracht ervan uitgaande dat de order franco (hoger dan € 150.00) is.

10. Snel Import VOF behoudt zich het recht voor de producten onder rembours te verzenden en/of voor verzending betaling van openstaande factuurbedragen te vorderen, indien naar haar oordeel het aan de koper te verlenen krediet te hoog wordt, respectievelijk het verleende krediet te hoog is.

11. In geval een order in gedeelten wordt uitgevoerd, is Snel Import VOF gerechtigd voor de verrichte deelaflevering(en) betaling te vorderen, alvorens de overige deelafleveringen(en) te verrichten.

12. Indien de bestelde producten onder krediet zijn afgeleverd en de koper de betreffende factuur niet geheel binnen een maand na de factuurdatum heeft betaald, is Snel Import VOF gerechtigd met ingang van de datum waarop de termijn van één maand verstreken is aan de koper 1% per maand over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen.

13. Indien de koper na een aanmaning gedurende een door Snel Import VOF

te bepalen termijn in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, is Snel Import VOF gerechtigd incasso door derden voor rekening van de koper te laten plaatsvinden dan wel de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen. 

 

Wederverkoop

14. Detaillisten mogen de producten slechts aanbieden, verkopen en leveren tegen publieksprijzen, die in de laatstelijk door Snel Import VOF aan hen ter beschikking gestelde prijscourant, of wijziging daarvan, zijn vermeld.

15. Detaillisten mogen de producten, zonder voorafgaande goedkeuring van Snel Import VOF niet te koop aanbieden in een filiaal dat niet als officieel verkooppunt door Snel Import VOF is aangesteld. Uit de machtiging om producten van Snel Import VOF te verkopen, kunnen geen alleen verkooprechten voor een bepaald product of een bepaalde plaats afgeleid worden.

16. De producten mogen slechts in de originele en ongewijzigde verpakking in voorraad worden gehouden, aangeboden, verkocht en afgeleverd.

17. Bij niet naleving van enige bepaling in artikel 14 t/m 16 verbeurt de koper een boete van € 50.-- (vijftig euro) voor elk product, ten,aanzien waarvan in strijd met deze bepalingen is of wordt gehandeld, of € 750,-- (zevenhonderd vijftig euro) voor elke dag dat een inbreuk op deze bepalingen plaatsvindt of voortduurt, zulks naar keuze van Snel import B.V.

Sommatie of ingebrekestelling is hiertoe niet vereist.

 

Reclame, retourzendingen

18. Reclame moet binnen 5 (vijf) dagen na factuurdatum schriftelijk bij Snel Import v.o.f worden ingediend.

19. Indien de producten na de aflevering ervan van aard en/of samenstelling zijn gewijzigd, geheel of gedeeltelijk verwerkt, beschadigd of over verpakt, vervalt elk recht tot reclame.

20. Indien de koper met inachtneming van het bovenstaande heeft gereclameerd en de reclame is terecht, is het aan Snel Import VOF te hare keuze uitsluitend ofwel de producten, waarop de reclame betrekking heeft, voor haar rekening te vervangen, ofwel de koopprijs daarvan aan de koper terug te betalen.

21. Retourzendingen zijn slechts toegestaan indien Snel Import VOF uitdrukkelijk en vooraf toestemming heeft verleend. Snel Import VOF zal producten terugnemen of ruilen, zulks naar verkiezing van Snel Import VOF tegen onderstaande prijzen, indien de koper kan aantonen dat deze producten buiten zijn schuld onverkoopbaar of in waarde verminderd zijn:

A) In geval van terugname wordt 80% van de inkoopprijs vergoed, indien de producten niet langer dan een halfjaar van te voren zijn afgeleverd, 60% indien aflevering tussen een half en een jaar heeft plaatsgevonden, 40% indien tussen een en twee jaar en slechts 20% indien levering tussen twee en drie jaar tevoren heeft plaatsgevonden.

22. Retourzendingen komen slechts voor rekening en risico van Snel Import VOF  indien aan de onder artikel 21 vermelde voorwaarden is voldaan, deze retourzending op een door Snel import B.V. te bepalen wijze is geschiedt en de reclame gerechtvaardigd is.

23. Snel Import VOF is gerechtigd de teruggenomen producten ter beschikking van de koper voor diens rekening en risico te houden, indien deze niet op grond van een gerechtvaardige reclame zijn teruggezonden.

 

Overmacht

24. Ingeval nakoming van de afleveringsplicht van Snel Import VOF door staking, overheidsmaatregelen, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van bestellingen door toeleveringsbedrijven en/of andere omstandigheden, die door Snel Import VOF niet konden worden voorzien en waarop Snel Import VOF geen invloed heeft, redelijkerwijs niet van Snel Import VOF gerechtigd de aflevering gedurende een door haar te bepalen redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

Eigendomsvoorbehoud

25. Snel Import VOF behoudt het eigendom van de door haar geleverde producten tot het tijdstip, waarop de koper alle betalingsverplichtingen — uit welke hoofde ook jegens Snel Import VOF ontstaan - heeft vervuld.

 

Publiciteit en publiciteitsmateriaal

26. Indien de koper een handelsnaam van Snel Import VOF of een door Snel Import VOF gevoerd merk, ter bevordering van zijn bedrijfsdebiet of om andere reden, wenst te gebruiken, is dit slechts toegestaan na vooraf gegeven schriftelijke toestemming door Snel Import VOF

27. Het door Snel Import VOF aan de koper ter beschikking gestelde reclamemateriaal mag door de koper uitsluitend worden gebruikt volgens de instructies van Snel Import VOF

28. Het reclamemateriaal blijft, inhoudens andersluidende schriftelijke mededeling van Snel Import VOF eigendom van Snel Import VOF

 

Competente rechter

29. Eventuele geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door een bevoegde rechter  dan wel de bevoegde rechter van de woonplaats c.q. verblijfplaats van de gedaagde.